Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO wszelkie dane podawane adwokatowi przez klientów są podawane dobrowolnie, a w związku z ich podaniem informuje się, iż: administratorem danych osobowych jest adwokat któremu udzielane jest pełnomocnictwo; dane osobowe przetwarzane są w sprawie wykonania zlecenia na wykonanie czynności adwokackich na podstawie ustawy o adwokaturze; dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, art. 9 ust 2 lit. f – do ustalenia dochodzenia obrony roszczeń; dane osobowe o których mowa w art. 10 RODO przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej którą w tym przypadku sprawuje Naczelna Rada Adwokacka; odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT i księgowość; dane są przetwarzane do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń; dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shield; klienci mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych; żądanie przetwarzania danych klienci muszą zgłosić adwokatowi któremu udzielono pełnomocnictwa; mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, informuje się również klientów o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu