Specjalizacja PRAWO KARNE

W przypadku zatrzymania podejrzanego stawiamy się na Policji, uczestniczymy w czynnościach, kontaktujemy się z Prokuratorem i ustalamy strategię obrony. Ustanowienie obrońcy na tak wczesnym etapie jest bardzo ważne, dlatego proszę się nie krępować i dzwonić o każdej porze dnia i nocy.
Owszem na „dołku” tj. policyjnej izbie zatrzymań, nie udziela się widzeń z obrońcą w nocy (miedzy 22:00 a 06:00), ale zawsze obrońca może złożyć upoważnienie do obrony, co powoduje, że w przypadku wyznaczenia czynności na rano, obrońca będzie musiał być zawiadomiony i weźmie w nich udział.

Prawo karne to nie tylko podejrzani. To również pokrzywdzeni. Często zdarza się, że w nocy na miejscu zdarzenia, wypadku, włamania itp. wykonywane są czynności procesowe. W wielu z nich bierze udział Prokurator, który czuwa nad prawidłowością zabezpieczenia dowodów, śladów zapachowych, mechanoskopijnych, daktyloskopijnych itp.
Wiele razy czynności te wykonuje tylko Policja, która nie zawsze posiada odpowiednią wiedzę kryminalistyczną, aby zwrócić uwagę na szczegóły. Dlatego asysta adwokata – jako pełnomocnika pokrzywdzonego – jest niezwykle wskazana. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia jest czynnością niepowtarzalną. Raz utracony ślad, poprzez nieumiejętne jego zabezpieczenie, lub po prostu nie zabezpieczony w ogóle z powodu błędnego uznania za nieprzydatny, nie może być potem odtworzony.

W zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa karnego gospodarczego wykonujemy wszelkie czynności w tym m.in.:

Podejrzani
 • obrona zatrzymanych oraz tymczasowo aresztowanych;
 • udział w przesłuchaniach zatrzymanego, posiedzeniu Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych;
 • udział w przesłuchaniach, okazaniach, eksperymentach procesowych z udziałem podejrzanego i świadków;
 • sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych;
 • analiza akt sprawy i ustalanie linii obrony;
 • składanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • negocjowanie jak najlepszych warunków dobrowolnego poddania się karze;
 • udział w rozprawach przed sądem I i II instancji jak również przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentowanie zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych (w przypadku umorzenia postępowania lub uniewinnienia) w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie;
 • wizyty w Aresztach Śledczych;
 • porady dla rodzin podejrzanych w zakresie zasad zamawiania osadzonym do Aresztów Śledczych paczek żywnościowych, paczek higienicznych sprzętu elektronicznego i przekazywania środków na wypiski;
Skazani
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (obroża);
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, lub zamiennej kary pozbawienia wolności;
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenia grzywny na raty, wyrażenia zgody na zamianę prac społecznych (w ramach kary ograniczenia wolności) na potrącanie części wynagrodzenia;
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu o wyrażenie zgody na kontynuowanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych nie wyposażonych w blokadę alkoholową;
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary;

Pokrzywdzeni
 • składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w imieniu pokrzywdzonych osób fizycznych i pokrzywdzonych firm;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego;
 • wnoszenie zażalenia na Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na Postanowienie o umorzeniu postępowania lub śledztwa;
 • wnoszenie subsydiarnego aktu oskarżenia;
 • wnoszenie prywatnego aktu oskarżenia;
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
 • walczenie o zasądzenie jak największej nawiązki lub zadośćuczynienia;