Rozwód musi być dobrze przygotowany.

Często się zdarza, że osoba zamierzająca się rozwieść podejmuje decyzję z dnia na dzień. Nie ma wówczas uzbieranych dowodów na winę drugiej strony i nie jest w stanie udowodnić winy w zakresie rozpadu pożycia. Brak orzeczenia rozwodu z winy może skutkować tym, iż strona, której nie przypisano wyłącznej winy rozpadu pożycia ma prawo dochodzić alimentów na siebie. Dlatego sprawy rozwodowe są dość skomplikowane. Sposób poprowadzenia sprawy rozwodowej i efekt końcowy sprawy rozwodowej ma ogromne znaczenie na przyszłość. Rzutuje bowiem na sprawy alimentów, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej. Może mieć również wpływ na podział majątku dorobkowego w którym jedna ze stron może żądać orzeczenia nierównych udziałów, jeżeli udowodni np. że druga strona trwoniła majątek i nie przyczyniała się należycie do zaspokajania potrzeb rodziny, w czym orzeczenie sądu rozwodowego przesadzającego winę będzie niezwykle pomocne.

Równie dobrze należy się przygotować do postępowania o kontakty z dziećmi. Zniszczony dom można odbudować, utracone pieniądze zarobić. Ale przegrana w sprawie o kontakty i utracenie kontaktu z dzieckiem powoduje nieodwracalne straty. Zmniejsza również szansę na uzyskanie kontaktów w przyszłości, albowiem sąd bada więzi rodzicielskie między rodzicami a dziećmi, które – na skutek długiego ograniczenia lub co gorsza przerwania kontaktów – ulegają jeszcze większemu osłabieniu. Wówczas już prosta droga do ograniczenia czy pozbawienia władzy rodzicielskiej. Sprawy o kontakty, władzę rodzicielską czy alimenty, choć są bardzo emocjonalne rzutują na przyszłość całej rodziny, dlatego trzeba je prowadzić niezwykle starannie, gdyż błędy skutkują na lata. 

W zakresie prawa rodzinnego wykonujemy wszelkie czynności w tym m.in.:
 • reprezentacja przed sądami rodzinnymi każdego szczebla;
 • rozwód i separacja;
 • alimenty;
 • kontakty z dziećmi;
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • zabezpieczenie kontaktów;
 • zabezpieczenia alimentów;
 • podział majątku dorobkowego;
 • ustalenie ojcostwa;
 • zaprzeczenie macierzyństwa;
 • opieka i kuratela;
 • przysposobienie;
 • ubezwłasnowolnienie;